Działalność

Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Protokolant, Skarbnik, Komisja Skrutacyjna, oraz Członkowie Prezydium.

Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym i należy przeprowadzić je w głosowaniu tajnym. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole. Co roku uchwalany jest Regulamin działalności Rady Rodziców.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
 • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.
 • Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in na:

 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
 • Bale karnawałowe, andrzejkowe
 • Słodycze i dekoracje na bale
 • Pomoce dydaktyczne
 • Artykuły biurowe dla Samorządu Szkolnego
 • Nagrody dla wybitnych uczniów złote pióra, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
 • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
 • Książki pamiątkowe dla uczniów kończących szkołę
 • Licencje oprogramowania (dla pracowni komputerowej)
 • Wydatki okolicznościowe

Regulamin Rady Rodziców